Lithuania, Shiauliai District, Karpenai Quarry

Upper Permian in Karpenai Quarry

Upper Permian in Karpenai Quarry

Trace fossils

Trace fossils

Karpenai Quarry

Karpenai Quarry

Upper Permian in Karpenai Quarry

Upper Permian in Karpenai Quarry

 Upper Permian in Karpenai Quarry

Upper Permian in Karpenai Quarry

Bivalves

Bivalves

Contact of different deposits

Contact of different deposits

Monument to Juozas Dalinkevi?ius

Monument to Juozas Dalinkevi?ius

 Upper Permian in Karpenai Quarry

Upper Permian in Karpenai Quarry